Tietosuojaseloste – työnhakijat

Bridge Impact Oy:n suorahaku- ja vuokrajohtajatietokanta

Yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016/EU) 13 ja 14 artiklojen mukainen tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Bridge Impact Oy

Y-tunnus: 2990856-5

Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa

privacy@bridgeimpact.fi

2. Rekisteriasiat

Tietosuoja-asioista vastaavamme vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin. Ota yhteyttä osoitteeseen privacy@bridgeimpact.fi.

3. Rekisterin nimi

Bridge Impact Oy:n suorahaku- ja vuokrajohtajatietokanta.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietokannan henkilötietoja käytetään Bridge Impact Oy:n suorahaku- ja vuokrajohtaja toimeksiannoissa.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on suorahaku- ja vuokrajohtaja-asiakkaiden ja Bridge Impact Oy:n välisten sopimusten ja toimeksiantojen toteuttaminen. Lisäksi käsittelyn tarkoituksena on ehdokkaiden tätä tarkoitusta varten omalla suostumuksellaan luovuttaminen tietojen säilyttäminen tulevia toimeksiantoja varten.

Henkilötietojen kerääminen perustuu ehdokkaan suostumukseen (avoimet tai tiettyyn tehtävään kohdistetut hakemukset) tai oikeutettuun etuun. Suorahakua ja vuokrajohtaja liiketoimintaa harjoittavien yritysten liiketoiminta perustuu sopivien kandidaattien etsimiseen markkinalta ja heidän esittelyyn toimeksiantajille eli tahoille, joilla on avoin työtehtävä täytettävänä ja halu tarjota työsuhdetta tehtävässä menestymisen kriteerit täyttäville henkilöille. Suorahaku- ja vuokrajohtajayritykset katsovat liiketoimintansa vuoksi heillä olevan oikeutettu etu henkilötietojen käsittelyyn, joka pohjautuu kandidaattien ja suorahakuyritysten merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää henkilöiden omalla suostumuksellaan luovuttamaa tietoa sekä julkisesti saatavilla tai hankittavissa olevista lähteistä kerättyä tietyn toimeksiannon toteuttamista varten tarpeellista tietoa (oikeutettu etu).

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaisia tietoja henkilöistä:

  • nimi, syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite
  • työ- ja koulutushistoriaan liittyvät tiedot
  • ammatillisiin kiinnostuksen kohteisiin ja työllistymistoiveisiin liittyvät tiedot
  • henkilön cv ja mahdollisesti hakemus tai saateteksti
  • muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot
  • toimeksiannon etenemiseen liittyvät tiedot kuten lokitiedot viestinnästä ja tapaamisista

Rekisteröidyn tietoja säilytetään kaksi vuotta hakemuksen jättämisestä tai tietojen tallennusluvan saamisesta.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyn itse omalla suostumuksellaan luovuttamat tiedot kuten cv ja avoin hakemus sekä puhelimitse, tapaamisissa ja verkossa käydyissä keskusteluissa suullisesti annetut tiedot ammatillisesta taustasta ja sijoittumistoiveista.

Oikeutetun edun perusteella julkisista lähteistä kerätyt tietyn suorahaun toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot. Käytettäviä julkisia lähteitä ovat esimerkiksi avoimet verkkosivut ja käyttäjäoikeuksin suojatut ehdokas-, yritys ja toimialatietoa sisältävät tietokannat ja palvelut.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteröidyn ehdokkaan henkilötietoja säilytetään kaksi (2) vuotta hakemuksen jättämisestä tai siitä, kun ehdokkaalta on varmistettu lupa jatkaa tietojen säilyttämiseen. Tietoja voidaan käsitellä myös muiden mahdollisten asiakasyrityksille toteutettavien rekrytointitoimeksiantojen yhteydessä rekisteröidyn suostumuksella. Tarvittaessa tietoja voidaan säilyttää yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi tai sen asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi lakiin perustuvan velvoitteen nojalla yllämainittua ajanjaksoa kauemmin. Mikäli henkilö tulee valituksi asiakasyrityksen tehtävään, tietoja voidaan säilyttää pidempään.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilön itsensä tiettyä suorahakua varten antamat tiedot luovutetaan myös suorahaun toimeksiantajalle (työnantajalle). Luovutuksen yhteydessä myös toimeksiantajasta tulee rekisterinpitäjä näiden tietojen osalta.

Rekisterinpitäjä luovuttaa tietoja alihankkijoinaan käyttämille kolmansille osapuolille. Vastaaja hyväksyy tämän luovuttaessaan tietoja. Henkilötietojen käsittely tapahtuu pääosin Euroopan talousalueella. Jotkin yhteistyökumppanimme voivat käsitellä tietoja EU:n ulkopuolella. Kaikki palveluntarjoajat ovat sitoutuneita noudattamaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tai käytetä muihin toimeksiantoihin ilman tietojen antajan lupaa, ellei kyseessä ole tietojen luovutus lainsäädännön vaatimusten tai viranomaismääräysten mukaisesti.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä ehdokastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.

10. Tarkastus- ja poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on lainsäädännön mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö (ml. pyyntö tietojen poistosta) on tehtävä kirjallisesti ja silloin lähetettävä allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

11. Korjausoikeus

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja silloin lähetettävä allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.

12. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Parannamme ja kehitämme palveluitamme ja verkkosivustojamme jatkuvasti, joten tietosuojaselosteisiin saatetaan ajoittain tehdä muutoksia. Päivitämme uuden selosteen internetsivuillemme ja merkitsemme siihen päivityksen ajankohdan. Lue tietosuojaseloste aika ajoin, jotta saat ajantasaista tietoa mahdollisista muutoksista.

Päivitetty 15.8.2019.